Мораториум

Мораториумът е отсрочка на плащанията, установена от правителството за определен период от време поради извънредни обстоятелства - война, криза, природно бедствие и др. Идеята на мораториума е да се облекчи положението на физически или юридически лица, които изпитват затруднения да изпълняват финансовите си задължения. В много случаи мораториумът може да помогне да се предотврати отнемането на имоти или обявяването в несъстоятелност. Мораториумът може да бъде наложен на национално равнище в отговор на икономически спад или международен конфликт. Мораториумът може да бъде наложен и на по-локално ниво в отговор на природно бедствие или друга извънредна ситуация. Въпреки че мораториумът може да предложи така необходимото облекчение в трудни моменти, важно е да се помни, че отлагането на плащанията е само временно. След изтичането на определения период от време лицата

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма