Набирателна сметка

Сметката за набиране на средства е банкова сметка със специално предназначение, която се използва за съхраняване на пари, предоставени за използване от конкретна организация или кауза. Средствата по сметката могат да се използват само за цели, одобрени от титуляря на сметката, и всички разходи трябва да бъдат надлежно документирани. Този вид сметка често се използва от организации с нестопанска цел, за да се гарантира, че дарените средства се използват само по предназначение. Сметки за набиране на средства могат да бъдат открити и от предприятия или физически лица в подкрепа на конкретна кауза или благотворителна организация. В повечето случаи сметките за набиране на средства се настройват така, че до тях да имат достъп само малка група хора, например управителният съвет на организация с нестопанска цел. Това гарантира, че средствата в сметката се използват отговорно и в съответствие с желанията на

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма