Надзорен съвет

Надзорният съвет е орган, който представлява дружеството само в отношенията му с управителния съвет. Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството. Членовете му се избират от общото събрание на акционерите и могат да бъдат от 3 до 7. Надзорният съвет приема правила за своята работа и избира председател и заместник-председател измежду своите членове. Председателят на Надзорния съвет свиква и ръководи заседанията на Надзорния съвет. Надзорният съвет има следните правомощия: да проверява дейността на управителния съвет; да получава информация от управителния съвет; да дава препоръки на управителния съвет; да назначава и освобождава от длъжност членовете на управителния съвет.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма