Натрупани резерви

Натрупаните резерви на Банката включват всички наличности на Банката от злато, чуждестранна валута, СПТ и резервната позиция в МВФ. Тези активи се държат в Сметката за общи ресурси (СОР), която е основната резервна сметка на Банката. Сметката GRA служи като основен източник на средства за операциите и дейностите на Банката и се използва за финансиране на дела на Банката в квотните записвания в МВФ. Салдата по GRA се държат в различни валути, включително щатски долари, японски йени, евро и британски лири. Съставът на портфейла GRA се преразглежда периодично с оглед на промените на световните пазари на резервни валути и развитието на световната икономика.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма