Национална лицензия

Националният лиценз е разрешение, издадено от Централната банка, за извършване на банкови операции в страната. Издателят на лиценза трябва да е член на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство. За да получат национален лиценз, банките трябва да подадат заявление до компетентния орган в страната си по произход. Заявлението трябва да съдържа определена информация, включително бизнес план на банката, управленска структура и финансово състояние. След като заявлението бъде одобрено, на банката ще бъде издаден лиценз. Този лиценз ще позволи на банката да извършва дейност във всички държави от ЕС. Въпреки това банката ще трябва да спазва местните закони и разпоредби.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма