Банкова печалба

Банковото дело е сложен и регулиран отрасъл и банките печелят по много различни начини. Най-често срещаният източник на банкова печалба е разликата между лихвите, получени по кредити, и лихвите, платени по депозити. Банките обаче получават приходи и от такси, начислявани за услуги като поддържане на сметки и трансакции, както и от комисиони за продажба на финансови продукти. Освен това банките могат да получават приходи от инвестиции в ценни книжа и други активи. Всички тези източници на приходи допринасят за крайния ред на отчета за приходите и разходите на банката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма