Начислена месечна лихва

Когато държите пари в спестовна сметка, банката ви плаща лихва върху тях. Това е т.нар. начислена месечна лихва. Лихвата се изчислява като съотношение между размера на лихвата и салдото по сметката. Например, ако в сметката си имате 100 лв и лихвеният процент е 1%, тогава начислената ви месечна лихва ще бъде 1 лв. Тази лихва се изплаща в края на всеки месец. За да получавате начислена месечна лихва, трябва да имате баланс по сметката. Това означава, че не можете да изтеглите всичките си пари от сметката. Ако го направите, няма да получите никаква лихва за този месец. За да увеличите максимално приходите си, е важно да поддържате значителен баланс по спестовната си сметка.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма