Невидими резерви

Терминът "невидими резерви" се отнася до разликата между пазарната стойност на активите на дадено дружество и балансовата стойност на тези активи в счетоводния баланс. Това често възниква, когато дружеството притежава собственост или вземания, които не могат лесно да се превърнат в парични средства. Например едно дружество може да притежава фабрика, която се оценява на 10 милиона долара, но чиято балансова стойност в баланса е само 5 милиона долара. В този случай дружеството има 5 млн. долара невидими резерви. Въпреки че тези резерви не могат да бъдат бързо достъпни, те могат да бъдат използвани при необходимост. Освен това те осигуряват предпазване от потенциални загуби, което ги прави важна част от финансовото здраве на всяко предприятие.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма