Некомулативен привилегирован капитал

Когато дадена корпорация предлага некумулативни привилегировани акции, акционерите имат много по-голяма вероятност да получат възвръщаемост на инвестицията си. Това е така, защото корпорацията не трябва да изплаща дивиденти по тези акции, докато не изпълни задълженията си за изплащане на дивиденти на притежателите на обикновени акции. В резултат на това некумулативните привилегировани акции са привлекателен вариант както за инвеститорите, така и за корпорациите. Въпреки че дивидентът може да не е толкова висок, колкото при кумулативните привилегировани акции, шансовете за реално получаване на дивидент са много по-големи. Освен това, ако корпорацията фалира, притежателите на некумулативни привилегировани акции имат право да получат своя дивидент преди обикновените акционери да получат каквото и да е плащане. Поради тези причини некумулативните привилегировани акции са все по-популярен избор както за инвеститорите, така и за корпорациите

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма