Нематериални активи

Нематериалните активи са тези, които нямат физическа, осезаема форма. Например защитата, получена от застраховката, стойността на фирмата (репутация, добро име), търговска марка. Въпреки че тези активи може да не са непосредствено видими, те често могат да бъдат по-ценни от материалните активи. Например добрата репутация, свързана с добре позната марка, може да улесни фирмата да привлече клиенти и да наложи по-високи цени. По подобен начин силната репутация може да помогне на дружеството да спечели нов бизнес и да запази съществуващите клиенти. В този смисъл нематериалните активи могат да играят важна роля за успеха на бизнеса.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма