Необслужваем кредит

Необслужван кредит (НОК) е кредит, по който не са плащани лихви и погасителни вноски в продължение на повече от 90 дни. Необслужваните кредити могат да бъдат причинени от редица фактори, включително безработица, болест или просто невъзможност за погасяване на кредита. В някои случаи кредиторите могат да решат да капитализират или рефинансират заема, което може да помогне за намаляване на размера на необслужваните кредити. Това обаче невинаги е възможно и необслужваните кредити често могат да доведат до загуби при отпускането им. В резултат на това е важно кредиторите да наблюдават внимателно своите портфейли за признаци на необслужвани кредити и да предприемат действия за намаляване на рисковете, които те пораждат.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма