Нерезиденти

Непребиваващ гражданин е лице, което не е гражданин на страната, в която пребивава в момента. Нерезидентите могат да живеят в страната временно, например по работа или за обучение, или да са постоянно пребиваващи, които са избрали да направят своя дом в чужда държава. Макар че за нерезидентите не важат същите закони и разпоредби като за гражданите, те все пак са длъжни да спазват имиграционните закони на приемащата ги държава. Освен това нерезидентите могат да бъдат обект на различни данъчни ставки и изисквания за финансова отчетност. Разбирането на статута на нерезидентите е важно както за физическите лица, така и за предприятията.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма