Банкова система на България

Банковата система на България е изключително ефективна и надеждна и предлага широк спектър от услуги както за бизнеса, така и за физическите лица. Българската народна банка (БНБ) е централната банка на страната и отговаря за регулирането на банковия сектор. В България работят редица търговски банки, включително местни и международни. Тези банки предлагат разнообразни продукти и услуги, като например спестовни сметки, заеми и възможности за инвестиции. В цялата страна има и редица банкови клонове, които осигуряват удобен достъп до банкови услуги за всички граждани. Банковата система на България е модерна и ефективна, като предлага широк набор от услуги, за да отговори на нуждите на своите клиенти.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма