Несъбираеми (Безнадеждни) вземания

Лошите вземания са заеми, които е малко вероятно да бъдат изплатени. Това може да се дължи на факта, че длъжникът е в несъстоятелност, в ликвидация или е просрочен с повече от 90 дни. Когато даден заем е класифициран като лош, кредиторът прави провизии за него. Това означава, че заделя пари за покриване на загубата, ако заемът не бъде изплатен. Лошите вземания могат да окажат значително въздействие върху финансовите резултати на заемодателя. Те могат също така да навредят на взаимоотношенията на заемодателя с неговите клиенти. В резултат на това е важно кредиторите да оценяват внимателно рисковете, свързани с лошите вземания, и да предприемат подходящи мерки за защита.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма