Несъбрани лихви

Когато длъжникът не е в състояние да плати дължимите лихви, те се наричат несъбрани лихви. Това може да се случи по редица причини, като например бизнесът на длъжника да не генерира достатъчно приходи, за да покрие лихвените плащания. Несъбраните лихви се записват в специална сметка и не представляват приход за банката. В резултат на това е важно да се проследява несъбраната лихва, за да може да се осчетоводи правилно. Ако не го направите, това може да доведе до неточни финансови отчети.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма