Нетен доход

Нетният доход е общият доход, който остава след плащането на дължимите данъци в държавния бюджет. Той се изчислява, като от общите приходи се извадят общите разходи. Нетният доход може да бъде положителен или отрицателен. Положителният нетен доход показва, че дружеството е генерирало повече приходи, отколкото е похарчило, докато отрицателният нетен доход показва, че дружеството е похарчило повече, отколкото е генерирало приходи. Размерът на нетния доход може да се използва за измерване на финансовото представяне на дадено дружество. Високият нетен доход показва, че дружеството се справя добре, докато ниският нетен доход показва, че дружеството не се справя добре. Нетният доход може да се използва и за сравняване на финансовите резултати на различни дружества.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма