Нетен кредит

В света на финансите терминът "нетен кредит" се отнася до разликата между доставната цена на ценната книга и първоначалната вноска по лизинга. С други думи, това е сумата пари, която купувачът на ценна книга ще получи при сетълмента, минус всички предварителни разходи, свързани със сделката. Например, ако облигация е закупена за 1000 лева, а първоначалната вноска по лизинга е 200 лева, нетният кредит ще бъде 800 лева. Нетният кредит може да се използва и за описване на разликата между цената на изпълнение на опция и нейната премия. Например, ако кол опция има цена на изпълнение 100 лева и премия 10 лева, нетният кредит ще бъде 90 лева.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма