Нетен лихвен марж

Банките печелят пари, като отпускат заеми с по-висок лихвен процент, отколкото плащат за заемането им. Разликата между двата лихвени процента се нарича нетен лихвен марж. Нетният лихвен марж варира в зависимост от вида на банката и преобладаващите пазарни условия. Например банките, които се занимават с бизнес кредити, обикновено имат по-високи маржове от банките, които се занимават с потребителски кредити. Освен това нетният лихвен марж обикновено е по-висок, когато лихвените проценти се повишават, и по-нисък, когато лихвените проценти се понижават. В резултат на това нетният лихвен марж е важен показател, който финансовите анализатори наблюдават при оценката на банките.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма