Нетна стойност

Терминът "нетна стойност" обикновено се използва по отношение на активите на дадена компания. Нетната стойност на активите на дружеството е сумата, която би останала, ако всички задължения на дружеството се извадят от общите му активи. С други думи, това е теоретичната стойност на предприятието, ако то бъде продадено утре. Нетната стойност на активите на предприятието може да се различава от балансовата му стойност, която е стойността, посочена в баланса на предприятието. Това е така, защото счетоводната стойност не отчита фактори като амортизация и обезценка. Въпреки това нетната стойност на активите на дружеството е важен показател, който може да даде представа за финансовото му състояние.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма