Нефинансово предприятие

Нефинансово предприятие е институция, която не предоставя финансови услуги. То може да включва предприятия като търговци на дребно, производители и технологични компании. Нефинансовите предприятия са жизненоважна част от икономиката, като предоставят стоки и услуги, които са от съществено значение за нашето ежедневие. Въпреки че може да не участват в прякото предоставяне на финансови услуги, те играят важна роля в подкрепа на финансовия сектор, като генерират икономическа активност. Освен това много от нефинансовите предприятия са големи работодатели, като осигуряват работни места и доходи на милиони хора по света. В резултат на това нефинансовите предприятия са важна част от световната икономика и играят ключова роля в подкрепа на икономическия растеж.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма