Нискорискови активи

Нискорискови активи са тези, които са включени в рисковия компонент на банката с тегло 1/5 или по-малко от балансовата им стойност. Те включват депозити в банки в левове и чуждестранна валута, кредити в левове или чуждестранна валута с първоначален матуритет над една година, които са изцяло обезпечени с държавни, на БНБ или на централна банка ценни книжа на правителства и централни банки на по-рискови държави и международни институции, или със злато, или депозити в чуждестранна валута, за които БНБ обявява централен курс. Нискорисковите активи се считат за по-малко рискови, тъй като е по-малко вероятно да загубят стойността си при спад на пазара.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма