НИФ (NIF - note issuance facility)

Емисионно улеснение (ЕИУ) е кредитна сделка, при която банката се съгласява да изкупи обратно ценни книжа, емитирани от клиент, до определен лимит. Кредитното улеснение се използва от клиенти, които желаят да емитират ценни книжа, но не разполагат с ресурси да го направят директно. Съгласно условията на НИФ клиентът обикновено продава ценните книжа на банката с отстъпка и след това ги изкупува обратно по номинална стойност на по-късна дата. Продължителността на НИФ варира в зависимост от нуждите на клиента, но обикновено е между една и пет години. Предоставяйки достъп до капитал без необходимост от обезпечение, НИФ могат да бъдат важен източник на финансиране за предприятията.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма