Банкова сметка

Банковата сметка е финансова сметка, поддържана от финансова институция за клиент. Титулярят на сметката може да я използва за депозиране и теглене на пари, извършване на плащания и прехвърляне на средства към други сметки. Сметката също така позволява на клиента да получи достъп до други услуги, като например заеми и кредитни улеснения. Основната цел на банковата сметка е да осигури сигурно място за парите на титуляря на сметката. Парите, депозирани в банкова сметка, са защитени по закон от претенции на кредитори. Това означава, че парите не могат да бъдат изтеглени от сметката, за да се платят дългове или други задължения. Банковите сметки предлагат и други предимства, като например лихва върху депозираните средства и възможност за издаване на чекове.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма