Номинал

Номиналната стойност на финансов инструмент е номиналната стойност или номиналната стойност на ценната книга, която е сумата, която ще бъде изплатена на притежателя на падежа. За облигациите номиналната стойност обикновено е сумата, която ще бъде изплатена на притежателя на падежа, докато за акциите номиналната стойност обикновено е първоначалната цена, платена за акциите. Пазарната стойност на дадена ценна книга е цената, на която тя се търгува на пазара, и може да бъде различна от номиналната или емисионната стойност. Например облигация с номинална стойност 1000 USD може да се търгува с отстъпка от номиналната стойност, ако лихвените проценти са се повишили след емитирането ѝ, или с премия, ако лихвените проценти са се понижили. Пазарната стойност на дадена акция може

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма