Номинална лихва

Когато инвеститорът купува ценна книга с фиксиран лихвен процент, той се съгласява да получава определен процент лихвени плащания за целия срок на ценната книга. Номиналният лихвен процент е посоченият лихвен процент, който ще се плаща по ценната книга, изразен като процент от номиналната стойност на ценната книга. Например, ако инвеститор закупи облигация за 1000 USD с номинален лихвен процент от 4%, той може да очаква да получи 40 USD под формата на лихвени плащания всяка година. Действителният процент на възвръщаемост на инвестицията обаче може да се различава от номиналния лихвен процент. Това е така, защото пазарните условия могат да предизвикат колебания в пазарната цена на облигацията. Ако пазарната цена на облигацията се повиши, инвеститорът ще получи по-висока доходност; ако пазарната цена се понижи,

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма