Номинална стойност

Когато се говори за "номиналната стойност" на дадена ценна книга, се има предвид номиналната стойност - или първоначалната стойност - на ценната книга. Например, ако дадена компания емитира облигация с номинална стойност 1000 USD, номиналната стойност на тази облигация е 1000 USD. С други думи, това е стойността, която фигурира върху самата ценна книга. Номиналната стойност е важна, защото се използва за изчисляване на лихвените плащания и за определяне на стойността на ценната книга на падежа. Тя обаче не трябва да се бърка с пазарната стойност, която е текущата цена на ценната книга на пазара. Докато номиналната стойност е фиксирана, пазарната стойност може да се колебае в зависимост от различни фактори.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма