Норма на амортизация

Амортизацията е счетоводен метод, който се използва за постепенно прехвърляне на стойността на дълготрайния актив от счетоводния баланс към отчета за приходите и разходите. Това се прави, като част от стойността на актива се разпределя всяка година като разход, което намалява сумата на облагаемата печалба, отчетена в отчета за доходите. Амортизационната норма е процентът от стойността на актива, който се включва в разходите всяка година. Например, ако амортизационната норма на даден актив е 10%, то 10% от стойността му ще се включват в разходите всяка година. Останалите 90% ще се отчитат в баланса като част от балансовата стойност на актива. С течение на времето, тъй като балансовата стойност на актива намалява, сумата на разходите за амортизация, отчетена в отчета за доходите, също ще намалява.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма