Норма на оборота

Процентът на текучество е важен показател, който акционерите трябва да следят по няколко причини. На първо място, той им дава представа за това колко активни са покупките и продажбите на пазара на дадена акция. Второ, той може да даде представа за нивото на ликвидност на пазара. Трето, нивото на оборота може да бъде водещ индикатор за промени в настроенията на инвеститорите. Например, ако процентът на оборота за дадена акция се увеличи значително, това може да е знак, че инвеститорите стават все по-благосклонни към перспективите на компанията. И обратното, ако процентът на оборота рязко намалее, това може да е знак, че инвеститорите стават все по-неблагосклонни. Поради това процентът на оборота е важен показател, който акционерите трябва да следят.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма