НСС 17

Счетоводният стандарт НСС 17 урежда счетоводното отчитане на лизинговите договори и изискванията за финансов и оперативен лизинг. Този стандарт изисква лизингополучателите и лизингодателите да признават лизингови активи и пасиви в баланса, което ще доведе до периодична амортизация на лизинговите плащания. Освен това настоящият стандарт изисква лизингополучателите и лизингодателите да оповестяват информация за своите лизинги в приложенията към финансовите отчети. Счетоводният стандарт НСС 17 е важна част от счетоводното отчитане на лизинга, тъй като помага да се гарантира, че финансовите отчети са представени вярно и точно.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма