Облигация (задължение)

Облигацията е дългова ценна книга, подобна на облигацията за заем. Тя представлява заем, който предоставяте на дружество или правителство. В замяна на Вашия заем заемополучателят се съгласява да Ви плаща периодични лихвени плащания (купони) и да изплати номиналната стойност на облигацията, когато тя стане падежна (дължима). Купонните плащания обикновено са полугодишни, което означава, че ги получавате два пъти годишно. Датите на падеж могат да варират от една година до 30 и повече години. Облигациите се емитират с номинална стойност от 1000, 5000, 10 000, а понякога дори 100 000 лева. Когато купувате облигация, обикновено плащате номиналната ѝ стойност.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма