Обратно изкупуване

Когато едно дружество купува стоки от доставчик, то поема определен риск. Ако цената на стоката се повиши, те може да не успеят да продадат стоките с печалба. Ако пък цената на стоката се понижи, дружеството може да остане със стоково-материални запаси, чиято стойност е по-ниска от платената за тях сума. Един от начините за намаляване на този риск е да се договори клауза за обратно изкупуване в договора за покупка. Тази клауза позволява на дружеството да продаде стоките обратно на доставчика на договорена цена, независимо от пазарните условия. Това може да помогне за стабилизиране на цените и да предпази както купувачите, така и продавачите от внезапни промени на пазара.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма