Одит

Одитът е процес на проверка на точността на финансовите отчети на дадено предприятие. Това включва оценка дали информацията, съдържаща се в отчетите, е надеждна и дали е в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Обикновено одиторът проучва документи, интервюира служители и наблюдава операции, за да направи заключение. Одитът може да бъде извършен от вътрешни служители или от външна фирма. И в двата случая целта е да се предостави обективна оценка на финансовите отчети.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма