Банкова тайна

Банковата тайна е професионална тайна, която не може да бъде разгласявана от служители на банката, членове на съвета на директорите и надзорните органи на банката, служители на Централната банка, ликвидатори или други лица, работещи за банката, освен ако не са упълномощени за това. Те нямат право да се облагодетелстват лично или за членовете на семейството си от факти и обстоятелства, засягащи активите и операциите по сметките и депозитите на клиентите на банката, които са узнали при изпълнение на служебните си задължения. Тази тайна спомага за защита на активите и информацията на банката и нейните клиенти от неправомерно използване. Освен това тя помага да се гарантира, че клиентите могат да имат доверие в поверителността на отношенията си с банката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма