Одит на изпълнението

Одитът на изпълнението е оценка на способността на дадена организация или лице да постигне определени цели. Основната цел на одита на изпълнението е да се оценят ефективността, ефикасността и икономичността. Ефективността е степента на постигане на целите при сравняване на очакваните и действителните резултати от дейността. Ефикасността е съотношението между действителния резултат и средствата, използвани за постигането му. Икономичност е свеждането до минимум на разходите за придобиване на ресурсите, необходими за осъществяване на дейността, при спазване на изискванията за качество. Одитът на изпълнението може да бъде извършен вътрешно или външно, от независим орган. Важно е да се отбележи, че одитът на изпълнението не е финансов одит, при който се оценява дали финансовите отчети са точни и дали са в съответствие със счетоводните стандарти.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма