Одит на информационните технологии

Целта на одита на информационните технологии е да се оцени компютърната среда, включително софтуерните продукти и приложения, както и системите за управление. Процесът на одит обикновено включва четири етапа: планиране, изпълнение, докладване и последващи действия. Първата стъпка, планирането, включва постигане на разбиране за ИТ инфраструктурата и целите на организацията. Втората стъпка, изпълнението, включва провеждане на интервюта и преглед на документацията с цел събиране на доказателства. Третата стъпка, докладването, включва създаването на доклад, който документира констатациите от одита. Четвъртата стъпка, последващи действия, включва изпълнение на препоръките за подобряване на ИТ инфраструктурата на организацията. Следвайки тези стъпки, организацията може да гарантира, че нейната компютърна среда е ефективна и ефикасна.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма