Одит на системите

Одитът на системите е важен инструмент за гарантиране на точността и пълнотата на финансовите отчети. Като проучва системите за финансово управление и контрол на одитираното предприятие, одиторът може да идентифицира силните и слабите страни и да определи одиторските дейности, които трябва да бъдат изпълнени. Това позволява на одитора да предостави висока степен на сигурност на потребителите на финансовия отчет. В допълнение, одитът на системите може да помогне за предотвратяване на нередности и измами. Чрез идентифициране на потенциални проблеми и прилагане на корективни мерки одиторът може да помогне да се гарантира, че финансовите отчети са точни и надеждни.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма