Одитиран обект

За да се извърши ефективен одит, от съществено значение е да има ясно разбиране за одитирания обект. Одитираният обект е органът или лицето, програмата, дейността, функцията или проектът, които са предмет на одита. Това може да бъде всичко - от отделно лице до голяма организация. Важно е да имате ясно разбиране за одитирания обект, за да се гарантира, че одитът е уместен и целенасочен. Без това разбиране е невъзможно да се извърши ефективен одит.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма