Оперативен лизинг

Оперативният лизинг е вид лизинг, при който лизингополучателят никога не може да стане собственик на наетия имот. Този вид лизинг обикновено се използва за наето имущество, което ще бъде върнато на лизингодателя в края на срока на лизинга. Оперативният лизинг често се използва за наети на лизинг превозни средства, офис оборудване и други краткосрочно наети активи. Едно от предимствата на оперативния лизинг е, че той може да спомогне за поддържане на по-ниски месечни плащания, отколкото при финансовия лизинг. В резултат на това оперативният лизинг често е добър вариант за предприятия, които трябва да наемат имущество на краткосрочна основа.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма