Опция (избор)

Опцията е договор, който дава на притежателя си правото, но не и задължението, да купи или продаде ценни книжа на определена цена в рамките на договорен период от време. Съществуват пут опции, които дават право на притежателя да продаде ценни книжа, и кол опции, които дават право на притежателя да купи ценни книжа. Съществува и опция, която дава на притежателя си правото както да купи, така и да продаде ценни книжа - тя е известна като двойна опция. Опциите често се използват като начин за хеджиране на инвестиционния риск, тъй като предоставят на притежателя си гъвкавост и възможност да се възползва от пазарните движения.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма