Основен капитал

Стоките, които се използват в производството и служат за дълъг период от време, се наричат основен капитал. Машини, сгради, земя - всички те допринасят за производствения капацитет на предприятието и не е необходимо да се подменят много често. За разлика от тях променливият капитал се отнася до частта от капитала, която се използва краткосрочно, като например суровини или заплати. Една от основните разлики между фиксирания и променливия капитал е, че само фиксираният капитал може да генерира допълнително богатство чрез собствената си дейност - например чрез използване на машини за производство на повече продукция. Ето защо предприятията винаги се стремят да реинвестират част от печалбата си обратно в основен капитал, за да могат да продължат да се развиват и да генерират повече богатство в бъдеще.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма