Остатъчна стойност

В края на лизинговия договор често има възможност лизингополучателят да закупи лизинговия обект. Цената на обекта в този момент се нарича остатъчна стойност. Тази стойност се определя от редица фактори, включително продължителността на лизинговия договор, очаквания живот на обекта и очакваното състояние на обекта в края на лизинговия договор. В някои случаи остатъчната стойност може да бъде определена предварително от лизингодателя. В други случаи тя може да бъде определена от пазарните условия по време на покупката. Независимо от начина на определянето й, остатъчната стойност играе важна роля при определянето на общите разходи за лизинг на даден обект.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма