Оценка на риска

Оценката на риска е важен инструмент за всеки бизнес или организация. Чрез идентифициране на областите с потенциално висок риск предприятията могат да предприемат стъпки за намаляване на тези рискове. Това може да включва промени в операциите, финансовото планиране и дори застрахователното покритие. Оценката на риска може да бъде сложен процес, но е от съществено значение за бизнеса да има ясна представа за потенциалните си задължения. Като отделят време за правилна оценка на рисковете, предприятията могат да избегнат скъпи изненади по пътя.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма