Банкови облигации

Банковите облигации са дългови ценни книжа, емитирани от банки. Обикновено те се използват за набиране на капитал за различни цели, като например разширяване на бизнеса или финансиране на нови проекти. Търсенето на банкови облигации зависи от стабилността и ликвидността на банката емитент. Това означава, че инвеститорите са по-склонни да купуват облигации от банки, които се възприемат като финансово стабилни и имат голяма способност да изплащат дълговете си. Банковите облигации обикновено плащат лихва на редовни интервали, обикновено на полугодие или на година. В случай на ликвидация на банката притежателите на облигации имат преференциално право на част от активите преди акционерите. Това преференциално третиране има за цел да предпази облигационерите от загуби в случай на фалит на банката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма