Пазарен риск

Както всеки опитен инвеститор знае, пазарният риск е постоянно присъстваща заплаха. Потенциалните загуби, причинени от повишаването или понижаването на лихвените проценти, могат да окажат сериозно влияние върху финансовите резултати на банката. Поради тази причина банките трябва внимателно да наблюдават експозицията си на пазарен риск и да предприемат стъпки за намаляване на последиците от него. Един от начините да направят това е да диверсифицират портфейлите си, така че да не са прекалено зависими от един клас активи. Друг начин е да хеджират позициите си, като използват финансови инструменти като деривати. Като вземат тези предпазни мерки, банките могат да се предпазят от неблагоприятните ефекти на пазарния риск.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма