Пазарна стойност на ценни книжа

Пазарната стойност на дадена ценна книга се определя от обменния или пазарния курс в края на работния ден. Това означава, че стойността на дадена ценна книга може да се колебае през деня и е важно да се има предвид това при вземането на инвестиционни решения. Пазарната стойност е различна от вътрешната стойност на ценната книга, която е истинската основна стойност на ценната книга. Вместо това пазарната стойност се определя от факторите на търсенето и предлагането на пазара. Например, ако има повече купувачи, отколкото продавачи, цената на ценната книга ще се повиши. По същия начин, ако има повече продавачи, отколкото купувачи, цената на ценната книга ще се понижи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма