Пари в обръщение

Парите в обращение се отнасят до всички банкноти и монети извън касата на БНБ. Това включва парите в касите на търговските банки, спестовните каси, пощенските и застрахователните институции, в касите на предприятия и други организации, както и парите, държани от населението. БНБ се стреми да гарантира, че нивото на парите в обращение е достатъчно, за да отговори на нуждите на икономиката, без да натоварва прекомерно банковата система. Парите в обращение играят важна роля за осигуряване на паричните средства, необходими за дейността на предприятията, и на средствата, необходими на хората за извършване на ежедневни покупки. Насърчавайки здравословно равнище на парите в обращение, БНБ допринася за поддържането на процъфтяваща икономика.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма