Паричен пазар

Паричните пазари са важни по редица причини. Първо, те предоставят на банките възможност да търгуват с резерви помежду си. Това помага да се гарантира, че банките разполагат с необходимата ликвидност, за да посрещнат нуждите на клиентите. Второ, паричните пазари помагат да се определи цената на заемите за банките. Лихвеният процент, по който банките вземат заеми една от друга на паричния пазар, е известен като междубанков лихвен процент. Този лихвен процент служи като ориентир за цените, които банките налагат на своите клиенти за заемите. Следователно паричните пазари играят важна роля при определянето на цената на заемите за предприятията и потребителите. И накрая, паричните пазари могат да се използват от централните банки за провеждане на паричната политика. Като купуват или продават държавен дълг на паричния пазар, централните банки могат да влияят върху равнището на лихвените проценти.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма