Парична емисия

Касовата емисия е превишението на плащанията над постъпленията по касовия план, което предполага пускане на пари в обращение. Когато икономиката се разширява бързо, паричната емисия може да окаже натиск за повишаване на цените. Паричната емисия може да създаде и затруднения за банките и другите финансови институции, тъй като представлява увеличение на паричното предлагане. Паричната емисия обикновено възниква, когато правителството взема заеми от населението, за да финансира дейността си. Тя може да възникне и когато правителството печата нови пари. Паричната емисия може да окаже значително въздействие върху икономиката и трябва да се управлява внимателно.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма