Парични агрегати

Паричните агрегати се използват за установяване и регулиране на парите в обращение. В икономиките на различните държави се прилагат различни модели. Най-разпространени са следните парични агрегати: М1 - включва парични средства, безсрочни депозити, акредитиви, издадени от небанкови институции, и някои други депозити; М2 - включва депозити до поискване, срочни депозити и депозити, по които банките нямат интензивни движения, и други задължения; М3 - включва депозити до поискване, срочни депозити и депозити, срочни депозити над определен размер и някои други депозити. Паричните агрегати играят важна роля в икономиката, като осигуряват начин за измерване на паричното предлагане и съответно на инфлацията. Те също така осигуряват инструмент, който централните банки използват за провеждане на паричната политика.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма