Парични средства на търговските банки

Паричните средства на търговските банки включват: парични средства в левове и чуждестранна валута; салда по разплащателни сметки в левове и чуждестранна валута; задължителни безлихвени резерви в левове и чуждестранна валута; други специални сметки в левове и чуждестранна валута; благородни метали. Паричните средства на търговските банки са част от активите на търговските банки. Паричните средства на търговските банки спомагат за запазване на стойността на активите на търговските банки и за предотвратяване на нарастването на плевелите. Освен това паричните средства на търговските банки спомагат за забавяне на потока на дъждовната вода, като дават възможност на почвата да поеме водата, преди да се оттече. В резултат на това добре поддържаните парични средства на търговските банки могат да играят съществена роля за предотвратяване на ерозията на почвата.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма